ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่สำหรับผู้ดูแลระบบของโรงเรียน (Super User)
ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่สำหรับศึกษาธิการจังหวัด / สช.จังหวัด / สช.อำเภอ
ลงทะเบียนสำหรับ สช.ส่วนกลาง
นำเอกสารแบบฟอร์มมายื่นที่กลุ่มสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน